Strona główna » Regulamin od 25.12.2014
Kategorie
Kontakt

Regulamin od 25.12.2014

Data wejścia w życie: 25.12.2014
REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu internetowego www.sklep.carstuff.pl jest firma CAR STUFF S.C. P.Spieglanin J.Jaworski  z siedzibą: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 41, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadająca nr NIP: 584-269-06-40 oraz nr REGON: 220936665, wpis do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopot oraz przez Prezydenta Miasta Gdańsk  ,
CEIDG:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
KONTO BANKOWE: 29 1140 2004 0000 3902 6697 2209 która prowadzi działalność
gospodarczą za pośrednictwem Sklepu www.sklep.carstuff.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki
Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych.
5. Właściciel Sklepu internetowego www.sklep.carstuff.pl zobowiązuje się do bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych klientów sklepu i wyłącznie w celu rzetelnego
wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności
udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.carstuff.pl/ prowadzący
sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel – CAR STUFF S.C. P.Spieglanin J.Jaworski  z siedzibą: 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 41NIP: 584-269-06-40 oraz nr REGON: 220936665.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego
Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz
instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, poprzez
wysyłanie mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu po dobrowolnym podaniu przez
Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca
osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach
działalności gospodarczej lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo
wolnymi od pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu
oraz nabywania w nim produktów.
III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien posiadać:
 urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 dostęp do sieci Internet;
 adres poczty email.
2. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami
tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób
anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu.
Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w
znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego
Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki
internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na
urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies
może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików
Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.sklep.carstuff.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies-pm-11.html
stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza
podając: adres e-mail oraz hasło.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz
znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można
zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
b. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
a. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
b. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
c. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
d. zamówienia Produktu,
e. zmienić swoje dane;
f. zmienić swoje hasło;
g. sprawdzić swoje zamówienia;
h. całkowicie usunąć swoje konto.
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony
internetowej aktywacji konta.
9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
V. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi
złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z
oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla
Kupujących do składania ofert.
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi
ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu
Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże
Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie
generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera
proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia,
dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce,
sposób i koszt dostawy.
5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem
złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym
Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych
rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu
skorygowaną treść proponowanej umowy.
6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając
Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez
Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. Dopiero przy otrzymaniu potwierdzenia
dostępności produktów prosimy dokonywać płatności.
(drugi mail oznaczony jako przyjęte)

7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera
lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na
podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
9. Klient składa zamówienie w następujący sposób, przez:
a. wybór towarów który dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka
b. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza
dostawy
c. wybór formy dostawy i płatności
d. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem
zapłaty. Zamów”
e. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Sklepu
10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
12. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
a. Dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr
telefonu
b. Opis produktu
c. Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
d. Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in
płatności i dostawy
e. Formę dostawy – w tym termin w którym nastąpi dostawa i jeżeli są
jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji
f. Sposób płatności
g. Informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14
dni
h. Informację o prawie do rękojmi
i. W załączniku wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
13. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
VI. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
formie dostępnej w zakładkach strony Sklepu 
2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
VII. Ceny
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie
niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty
kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych
zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „Dodaj do
koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki
oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest
informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z
opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na
stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami
związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki,
dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamówienie z
obowiązkiem zapłaty. Zamów” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie
wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
5. Ze względu na dużą ofertę pewne produkty mogą być dostępne z opóźnieniem
( niedostępne od ręki), pokazane stany mają charakter orientacyjny i mogą
dotyczyć zarówno stanu naszego sklepu stacjonarnego jak i magazynów hurtowni
w Polsce lub Europie
6. Prosimy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli stan produktu jest zerowy to mają Państwo
możliwość jego zamówienia - w takim wypadku termin realizacji może ulec wydłużeniu
o czym zostaną Państwo poinformowani najszybciej jak to będzie możliwe

VIII. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej w zakładkach strony Sklepu
www.sklep.carstuff.pl
2. Termin dostawy to 5 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób
indywidualny. W razie przekroczenia tego terminu konsument ma prawo do
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie
wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne
dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał
inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie
jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie
stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do
odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
IX. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie
14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek
formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do
zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego
upływem na adres firma Car Stuff s.c., ul. Abrahama 41, 80-307 Gdańsk , telefon 504-833-844, adres email: sklep@carstuff.pl
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również
poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1
niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na poniższy adres:Car Stuff s.c., ul. Abrahama 41, 80-307 Gdańsk.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z
uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie
poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał
sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w
ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na
wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne
poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz
wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach:
a. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń
które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
X. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością
sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli
Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu
to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z
umową powinna być przekazana wg jednej z poniższych opcji:
 -Wysyłanie wiadomość email na adres: sklep@carstuff.pl
 -Listownie na adres: Car Stuff s.c., ul. Abrahama 41, 80-307 Gdańsk
 -dzwoniąc pod nr 504833844.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane
kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania
reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie
określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu
do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy,
obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi
równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do
wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych
określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
XII. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.sklep.carstuff.pl/
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz
dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim
poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na
łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.
Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych
warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po
wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
Załącznik nr 1 Polityka Prywatności
Załącznik nr 2 Prawo do odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 Reklamacje / towar niezgodny z umową

Zachęcamy do ściągnięca naszego regulaminu -> PDF
 
JEŻELI STAN MAGAZYNOWY JEST RÓWNY 0 , to towar jest na 99% niedostępny -  w takim wypadku prosimy o potwierdzenie dostępności przed zamówieniem w celu uniknięcia rozczarowania.

alt

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Grudniowa wyprzedaż